Изграждане на скатни конструкции

Изграждане на нови скатни покривни конструкции

Скатните покриви са получили това наименование, защото се състоят от скатове – наклонени части, чийто наклон е повече от 10%.

Ремонт на покрив – нова конструкция

Демонтиране на старата конструкция;

Изграждане на дъсчена ламперия за новата конструкция:

Стойност:

Цена на материали – 40.00 лв/ m?

Цена на труд – 27.00 лв/ m?

Общо: 67.00 лв/ m?

Терминология, свързана с покривите:

Плосък покрив – плоският покрив има само една хоризонтална равнина;
Едноскатен – това е покрив, който има една наклонена равнина(скат);
Покриви с повече от една наклонени равнини(скатове) – двускатен(оседлан); трискатен(калкан); двускатен скосен; четирискатен; мансарден; шедов(трионообразен); пирамидален; многоскатен.
Други видове покривни повърхности – дъгов, купол, цилиндричен и др.

Терминология за различните части от покрива:

Било — това е хоризонтална пресечна линия, поставена на равнинни части от покрива, разположена върху тях;

Маия — така се нарича наклонената пресечна линия на равнинни участъци от покрива, разположена над тях;

Улама — това е наклонена пресечна линия на равнинни участъци от покрива, разположена под тях;

Стряха — стрехите са крайната част от покрива, която пада над външните стени на сградата и ги защитава от дъжда и снега;

Капчук — долният ръб на стрехата;

Улук — вдлъбнат елемент с тръби, предназначен за изтичане на дъждовната вода от покрива;

Дървен покрив

Стара традиция на строителството в България е, да се използват дървени конструкции за изграждане на покривите. Дървените конструкции съдържат следните елементи:

Главна греда — биндерната греда се използва за основа на главната връзка (ферма) на покрива. Тя се монтира на по-късата страна на сградата, перпендикулярно на носещите стени. Големината на главната греда зависи от вътрешните носещи зидове.

Размери: 14/20; 16/22; 18/24; 20/26.

Столица — бива подложна, билна и средна.

Размери: 12/12; 14/14; 12/14; 14/16.

Стълб (поп). Размери: 12/12; 14/14. Поставя се един стълб, който поема тежестта. При по-големи отвори се поставят два стълба.

Наклонени греди, наречени още макази.

Размери: 12/14; 14/16.

Клещи — дебели талпи, които са предвидени да подхващат елементи